વાણિજય અને ઉદ્યોગ

પ્રમુખ (૧૯૯૫-૧૯૯૬) :       ઘી સઘર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી

પ્રમુખ (૧૯૯૮-૧૯૯૯) :       સાઉથ ગુજરાત પ્રોડકટીવીટી કાઉન્સીલ

ભૂતપૂર્વ મંત્રી                   :       ઈન્ડો અમેરિકન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ – સાઉથ ગુજરાત સેન્ટર

Total Page Visits: 583 - Today Page Visits: 1