વ્યવસાય

વધુ માહિતી માટે મુલાકાત લો: www.patchigar.com


વાઈસ ચેરમેન

વેસ્ટર્ન ઈન્ડીયા રીજીયોનલ કાઉન્સીલ ઓફ ઘ ઈન્સ્ટીટયુટ (૧૯૯૦-૧૯૯૨) ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટસ ઓફ ઈન્ડીયા

રીજીયોનલ કાઉન્સીલ મેમ્બર

ઘી ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટસ ઓફ ઈન્ડીયા (૧૯૮૬-૧૯૯૨) વેસ્ટર્ન ઈન્ડીયા રીજીયોનલ કાઉન્સીલમાં રીજીયોનલ કાઉન્સીલ મેમ્બર તરીકે ૬ વર્ષ સેવા આપી.

ચેરમેન

સુરત બ્રાંચ ઓફ ઘી ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટસ (૧૯૮૪-૧૯૮૫)  ઓફ ઈન્ડીયા

ભૂતપૂર્વ સભ્ય

ફીસ્કલ લો કમીટી ઓફ ICAI, ન્યુ દિલ્હી

ભૂતપૂર્વ ઉપપ્રમુખ

ઓલ ગુજરાત ફેડરેશન ઓફ ટેક્ષ કન્સલટન્ટસ

Total Page Visits: 10 - Today Page Visits: 0