બેંકિંગ સેક્ટર

અ. ચેરમેન

      બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટ

      પ્રાઇમ કો.ઓપરેટીવ બેન્ક  લી.

બ. ડિરેક્ટર

      પીપલ્સ સેઈફ ડિપોઝીટ વોલ્ટ  પ્રા. લી.