ઇન્ડિયન જુનિયર ચેમ્બર

રાજય પ્રમુખ (૧૯૮૨)          :       ગુજરાત રાજ્ય જેસીસ

ખજાનચી (૧૯૮૩)             :       ઈન્ડીયન જેસીસ

મેમ્બર (૧૯૮૨-૧૯૮૩) :       નેશનલ ગર્વનીંગ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડીયન જેસીસ

પ્રમુખ (૧૯૮૦)         :       સુરત જેસીસ

Total Page Visits: 472 - Today Page Visits: 1