બાયો ડેટા

નામ : રૂપીન રમેશચંદ્ર પચ્ચીગર

જન્મ તારીખ :  ૧૩ ડીસેમ્બર ૧૯૫૨

કૌટુંબિક વિગત :

પત્ની    : શ્રીમતી નીના પચ્ચીગર

પુત્રી     : શ્રીમતી કૃતિકા શાહ (આર્કીટેકટ)

જમાઈ   : શ્રી રાહુલ શાહ (આર્કીટેકટ)

પૌત્રી     : કુ. ઝાઈના શાહ

પુત્ર      : શ્રી અનુજ પચ્ચીગર (ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ)

પુત્રવધુ  : શ્રીમતી શુચિ પચ્ચીગર (ડોકટર)

પૌત્ર      : મિહાન પચ્ચીગર

સરનામુ (ઓફિસ)

૧-બી/૨, ૧-એચ, સિઘ્ઘશીલા એપાર્ટમેન્ટ, જીવનભારતી સ્કુલની પાસે, ટીમલીયાવાડ, નાનપુરા, સુરત-૩૯૫ ૦૦૧.

ટેલીફોન નં. ૦૨૬૧-૨૪૭૬૧૬૧, ૦૨૬૧-૨૪૭૫૧૫૧

રહેઠાણ

‘રોનક’, ૩૨, પ્રતિષ્ઠા સોસાયટી, સરેલાવાડી, ઘોડરોડ રોડ,સુરત-૩૯૫ ૦૦૭.

મોબાઈલ નંબર

૦૯૩૭૪૫ ૬૫૧૫૧ / ૦૯૮૨૫૧ ૨૧૨૧૭

ઈમેઈલ

rupinpatchigar@gmail.com

rupin_p@rediffmail.com

Total Page Visits: 800 - Today Page Visits: 1